Биогаз , КАНАЛИЗАЦИОНЕН и сметищен газ

Биогазът се създава чрез разграждане на органична материя в анаеробна среда, в отсъствието на светлина. В рамките на този процес микроорганизмите разграждат материала на основните му компоненти, произвеждайки метан – също описано като процес на ферментация или разлагане. Биогазовите инсталации използват широка гама от органични материали за изходна суровина, като животински отпадъци, енергийни култури, битови отпадъци, органични отпадъци от хранително-вкусовата промишленост и утайки от отпадъчни води. Основните компоненти на биогаза са метан (CH4) и въглероден диоксид (CO2). Газта може да се изгаря и се използва като гориво в ко-генерационен газов двигател като например газови генератори Шенгдонг. Произведената електрическа енергия може да бъде предавана на обществената мрежа или използвана на място, докато уловената топлинна енергия от ко-генерационният газов генератор обикновено се използва за технологична топлина. Производството на биогаз се задвижва от три основни фактора: (i) комбинирано производство на топлинна и електроенергия (ко-генерация) (ii) повишаването на безопасността и (iii) опазване на околната среда от освобождаването на метан.

Биогазът също така често се описва според суровината, използвана за производството му
  • Земеделски биогаз: енергийни култури (царевица, пшеница, ръж, трева) и органични отпадъци (тор и торова течност)
  • Канализационен и сметищен газ: органични отпадъци
  • Дестилационен биогаз: вторични продукти от процеса на дестилацията на алкохол, получен от пшеница, ръж, царевица, меласа, зърно и др.
Биогаз
Биогазът също е известен като канализационен газ, блатен газ, сметищен газ и газ метан
Калоричност (CV) на биогаз 25-32 MJ/m3
Типични съставки:
  • 50-75% Метан (CH4)
  • 25-45% Въглероден диоксид (CO2)
  • 2-7% Вода (H20)
  • < 2% Кислород (O2)
  • < 2% Азот (N2)
  • < 1% Амоняк (NH3)
  • < 1% Сероводород (H2S)