Природен газ

Формирането на природен газ се среща в скалните образувания, дълбоко под земята. Природният газ се нарича също като “не-асоцииран газ”, когато се извлича от изолирани газови находища. Алтернативата, асоцииран нефтен газ (APG) се намира в петролните полета с находища на нефт.

Природният газ е източник на енергия, която е по-благоприятна за околната среда, отколкото повечето въглеводородни горива, произвежда по-малко въглероден диоксид (CO2) на единица енергия. Природният газ се използва в редица приложения за да произвежда комбинирано топлинна и електрическа енергия (ко-генерация), чрез използване на газови генератори на природен газ:

  • Търговски приложения: офиси и търговски центрове, летища, болници
  • Промишлени приложения: хранително-вкусовата промишленост, минното дело, стомана, стъкло, текстил, нефт и газ, химикали

Шистовият газ е природен газ, който се съхранява в рамките на шистови формации и се улавя като свободен газ в ниски пропускливи, фини дребнозърнести пясъчни резервоари. Шистовият газ се различава от конвенционалния природен газ в това, че конвенционалния газ мигрира от органично богати формации в околната среда в непромокаеми скални резервоари.

Природен газ
Калоричността (CV) на природният газ е 35 - 43MJ/m3/m3
Типични съставки на природен газ:
  • 70-90% Метан (CH4)
  • < 20% Етан (C2H6), Пропан (C3H8) и Бутан(C4H10)
  • < 8% Въглероден двуокис (CO2)
  • < 5% Азот (N2)
  • < 5% Сероводород (H2S)

 

Шистов газ
Природен газ уловен в шистови формации